Disclaimer persoonsgegevens

 

Algemene bepalingen

Artikel 1: toepassingsgebied

Dit document legt de bepalingen vast rond de uitoefening van de rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door Interreg Vlaanderen-Nederland, onder de rechtspersoon Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES), en dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De procedure die uitgelegd wordt in dit document is van toepassing op het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0541413220).

Artikel 2: definities

Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
De betrokkene: een natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.
De gegevensbeheerder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op verzoek van de behandelaar de nodige gegevens opzoekt conform de vraag van de betrokkene en indien van toepassing de gevraagde aanpassingen, wijzigingen door in de toepassingen, databanken,…, doorvoert.

Behandelaar
Een natuurlijk persoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de vraag van de betrokkene registreert, onderzoekt, intern coördineert en beantwoord.

Artikel 3: voorwaarden

Uw vraag zal door de behandelaar onderzocht kunnen worden wanneer deze voldoet aan volgende voorwaarden

  • De vraag werd gesteld door een betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden of door diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • De behandelaar kan de identiteit van de betrokkene controleren;
  • De vraag betreft de verwerking van persoonsgegevens die de rechtspersoon Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen verwerkt en heeft geen betrekking op verwerkingen door andere overheden of instanties

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan de vraag niet worden onderzocht.

Ongegronde of buitensporige verzoeken (met name vanwege hun repetitieve karakter) kunnen door de verwerkingsverantwoordelijke geweigerd worden

De procedure

Artikel 4: indiening

Een vraag kan schriftelijk ingediend worden door het formulier op de website in te vullen.

Artikel 5: behandeling van de vraag

De behandelaar controleert of de vraag voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 3. De behandelaar controleert de identiteit van de betrokkene, beoordeelt de vraag en onderneemt de nodige acties naar de gegevensbeheerders. Na terugkoppeling van de gegevensbeheerders zal de behandelaar de betrokkene informeren over de gestelde vraag.

Artikel 6: identificeren van de betrokkene

De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om gevolg te geven aan het verzoek van de betrokkene om diens rechten uit te oefenen indien de betrokkene niet in staat is zich te identificeren. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient, mag hij aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit van de betrokkene.

Artikel 7: behandelingstermijn

De indiener van de vraag (de betrokkene) krijgt over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is, bij voorkeur via mail (tenzij de betrokkene anderszins verzoekt), een antwoord binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig verlengd worden met 2 maanden. De indiener wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek in kennis gesteld van dergelijke verlenging.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt hij dit uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Artikel 8: kosteloos karakter

De uitoefening van uw rechten is volledig kosteloos.

Artikel 9: ongegronde of buitensporige verzoeken

Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de verwerkingsverantwoordelijke:

  • een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaat, ofwel
  • weigeren gevolg te geven aan het verzoek

Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om de kennelijke ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen

Artikel 10: beperkingen

De uitoefening van de rechten van de betrokkene is gebonden aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De reikwijdte van de verplichtingen die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van toepassing zijn worden beperkt door de gevallen in artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Slotbepaling

Artikel 11: Inwerkingtreding

Deze procedure treedt in werking op 25 mei 2018.