De Lieve - Wondelgem

Plaatsing van Reactieve matten in de Lieve

Reactieve matten tegen verontreiniging

De ruiming van de Lieve, die cruciaal is voor de afwatering van de buurt, werd lange tijd verwaarloosd. Door risico op overstromingen bij hevige neerslag werd uiteindelijk besloten tot een dringende schoonmaak. Hierbij zou zowel teer als een sliblaag worden verwijderd. Echter, juist deze sliblaag fungeert als scheiding tussen oppervlaktewater en grondwater. Aangezien het grondwater rondom de Lieve sterk verontreinigd is, bestond het risico dat de verontreiniging zich door het wegnemen van de sliblaag zou verspreiden naar het oppervlaktewater en stroomafwaarts zou worden meegevoerd. Daardoor zou de waterkwaliteit van de Lieve door de ruiming juist kunnen verslechteren.

De ruiming vond plaats in de winter van 2019, waarbij het zwaar verontreinigde slib werd afgevoerd. Metingen bevestigen dat inderdaad de waterkwaliteit van de Lieve achteruit is gegaan.

Om de verontreiniging die via het grondwater in de Lieve terechtkomt te beperken, zijn reactieve matten geplaatst. Deze matten zijn gemaakt van geotextiel, vergelijkbaar met de structuur van een donsdeken, en zijn gevuld met witveen en biochar (houtskool). Deze materialen houden verontreiniging vast of helpen het af te breken. De matten vervangen de oude, verontreinigde sliblaag en scheiden zo het oppervlaktewater van de verontreiniging, in afwachting van de volledige sanering van de terreinen.

De matten zijn geplaatst in september en oktober 2020. Gedurende de komende twee jaar wordt intensief gemonitord wat de impact van de matten is. Ze zullen blijven liggen totdat de verdere sanering van het voormalige fabrieksterrein de impact van de verontreiniging op de Lieve volledig heeft weggenomen.

Het projectteam dat zich bezighoudt met de verontreiniging van de Lieve bestaat uit Envisan-Jan De Nul Group, Tauw, TTE Consultants, Witteveen+Bos en iFLUX.