IMPAKT Hero

IMPAKT!

Milieu

In dit project werd samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius en het Nederlandse Waterschap De Dommel bekeken wat de impact is van rioolozingen (overstorten en RWZI’s) op de waterkwaliteit en de ecologische toestand van de Warmbeek en de Dommel, respectievelijk speerpunt- en aandachtsgebied in de Kaderrichtlijn Water. Gedurende 4 jaar werd achtereenvolgens een grootschalige meetcampagne opgezet, werden modellen van 5 zuiveringsgebieden en RWZI’s opgemaakt en gekoppeld aan de waterloopmodellen van VMM, waarmee verschillende scenario’s werden doorgerekend, en werden een aantal projecten concreet tot uitvoering gebracht.