Projects Overview

22/05/2023 - 21/05/2026
Aquatuur Hero
Aquatuur
The effects of climate change are becoming increasingly tangible. Rising temperatures are causing more frequent and more extreme weather events that affect our water system. In addition, there is an increased tension between the needs of society and the resilience of the water system resulting in flooding and scarcity.
01/06/2023 - 31/05/2026
GLT Hero
Grenzeloos Landschapstoerisme
Dichtbij-vakanties en –uitstapjes namen de afgelopen jaren fors toe, mede door corona. Landschapstoerisme over de grenzen heen kan voordelen bieden. Door de landschapskwaliteit te verhogen en de meest kwetsbare natuur te ontzien, kan duurzaam toerisme worden gestimuleerd.  
01/04/2023 - 31/03/2026
Energiekonderwijs Hero
Energie(k) Onderwijs
Om de opwarming van de aarde te beperken, wordt er op Europees niveau hard gewerkt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen en tot nul terug te brengen in 2050. Om dit te bereiken zijn competenties rond duurzaamheid essentieel. Het type personeel dat nodig is, zal de komende jaren sterk veranderen en daarom is er behoefte aan verbreding van skills en het aanleren van digitale competenties.  
01/09/2023 - 31/08/2026
Veehouders voor stal met luchtwasser
RAMBO
Vlaanderen en Zuid-Nederland behoren tot de regio’s met de hoogste stikstofemissies van Europa. Te veel neerslag van stikstof zorgt ervoor dat de biodiversiteit afneemt, de natuur verarmt en het ecosysteem verstoord wordt. 
01/09/2023 - 31/08/2026
Maihome Hero
MAI HOME
De causale link tussen energiearmoede en slechte energielabels van woningen is snel gelegd. Kwetsbare doelgroepen wonen vaak in slecht of matig geïsoleerde woningen. Huurders zijn voor verduurzaming afhankelijk van de verhuurder en eigenaren beschikken niet altijd over de nodige financiën of ze weten niet goed wat de te ondernemen stappen zijn. Daarbij is de terugverdientijd van dergelijke investering behoorlijk lang.  
01/04/2023 - 31/03/2026
Projectbeeld ADMIRE broekbos A2
ADMIRE
Veengebieden herbergen een specifieke fauna en flora, waaronder heel wat Europees beschermde soorten, die zich hebben aangepast aan dit bijzondere, nutriëntarme ecosysteem. Ze spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van overstromingen en droogte. Niet-ontwaterde veengebieden vertonen een sterke sponswerking waardoor piekafvoeren bij extreme regenval worden vertraagd en de kans op overstromingen afneemt. Bovendien beschikken veengebieden over de bijzondere capaciteit om grote hoeveelheden CO2 op te slaan in de bodem.  
12/06/2023 - 11/06/2026
Offshoreforsure Hero
Offshore For Sure (O4S)
Energy transition is also taking place at seaOur coasts are blessed with an abundance of energy sources, including tidal and wave energy. The development of a carbon-neutral energy system with reduced reliance on gas is a concern at the local, regional, national, and European levels. And, of course, the region must remain secure. Therefore, there is a significant need for integrated solutions for climate mitigation and adaptation. With the increasing installations at sea, comprehensive attention to cybersecurity is also crucial.  Promising offshore energy solutionsFive developers of promising offshore energy solutions are joining forces in Offshore For Sure (O4S), supported by specialists from Belgium and the Netherlands. These five projects represent innovative solutions from technology developers with a proven track record and a clear plan for deployment in the fields of tidal energy, wave energy, offshore floating solar energy, and energy storage Stay informed & get involved Are you interested in becoming involved as a stakeholder in the implementation of the project, or would you like to stay informed about the developments of Offshore for Sure? We invite you with this dedicated form to express your interest: https://www.bluespring.blue/in...
15/06/2023 - 14/06/2026
BIO CAPP Hero
BIO-CAPP
Bio-aromaten vormen een duurzaam alternatief voor bestaande petrochemische producten die moeilijk te recycleren zijn, zoals verf, lijm en smeermiddelen. Het opschalen van de productie van bio-aromaten en de toepassing van deze stoffen in hoogwaardige applicaties zijn essentieel voor een succesvolle grondstoffentransitie van fossiel naar hernieuwbaar. 
01/07/2023 - 30/06/2026
Grenspark groot saeftinghe Hero
Grenspark Groot Saeftinghe
Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt gebied over de grens heen waar grote Zeeuws-Vlaamse en Wase polders samenkomen met een estuariene natuurkern, inclusief het Verdronken Land Van Saeftinghe en de haven van Antwerpen. Het gebied is uniek vanwege de combinatie van landbouw, natuur en haven. De duurzame ontwikkeling van deze regio is daarom ruimtelijk en bestuurlijk één van de meest complexe processen in Vlaanderen en Nederland. Dat was de aanleiding voor de opstart van het project Grenspark Groot-Saeftinghe dat liep van 2016 t/m 2020. De focus lag toen op natuur-, maar ook op identiteitsgerichte gebiedsontwikkeling. 
01/09/2023 - 31/08/2026
Natuurinbouw Hero
Natuur-inbouw
In het licht van klimaatverandering worden gebouwen en huizen gerenoveerd en wordt nieuwbouw steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Hierdoor zorgen we onbewust ook voor het verlies van leefgebieden en rust- en slaapplaatsen van gebouwafhankelijke diersoorten zoals vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en bestuivende insecten… Deze soorten hebben de kenmerken van oudere gebouwen nodig om te overleven. Denk aan spouwmuren, dilatatievoegen, reliëf in gevels en andere bouwdetails zoals betimmeringen. Nieuwe gebouwen bieden vaak te weinig alternatieven hiervoor.  
15/08/2023 - 14/08/2026
Interreg Vlaanderen Nederland keurt nieuw project goed
(Be)Leefbare Schelde
Het Schelde-estuarium vormt een unieke geologische eenheid die de grensstreek tussen Vlaanderen en Nederland verbindt. De streek kent een gemeenschappelijke cultuurhistorische geschiedenis, maar ook een gedeelde gemeenschappelijke uitdaging voor de toekomst. Het vereist sterke samenwerking om het projectgebied te kunnen profileren als toeristische topbestemming.
01/04/2023 - 31/03/2026
Crosscare2 hero
CrossCare 2.0
Het CrossCare-project (2023-2026) stimuleert en faciliteert innovaties in de ruime zorg- en welzijnssector. 8 zorgproeftuinen verenigen zich in dit project. Zij ondersteunen en begeleiden KMO/MKB's die innovaties voor de zorg ontwikkelen. Enerzijds doen ze dit via financiële ondersteuning vanuit het CrossCare-innovatiefonds. Anderzijds bieden ze de bedrijven ook inhoudelijke ondersteuning door de verbinding te maken tussen de innovatie en haar potentiële eindgebruikers van de innovatie (patiënten, zorgprofessionals, ...).