Thema

Een slimmer Europa

Innovatie en vaardigheden voor slimme transformatie

Specifieke doelstelling A1

Ontwikkelen en versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoeren van geavanceerde technologieën

A1

 

Interreg VI richt zich op het versterken van de economische concurrentiepositie van de grensregio door te investeren in onderzoeksfaciliteiten en de samenwerking over de grenzen heen, met een focus op innovaties door bedrijven.

Met het ondersteunen van de oprichting of uitbreiding van kenniscentra en het creëren van gedeelde onderzoeksfaciliteiten wil het programma inzetten op uitbouw en versterking van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur in de grensregio. Om innovatie en kennisvalorisatie in het bedrijfsleven te stimuleren, wordt daarbij sterk de nadruk gelegd op betrokkenheid van MKB/KMO waarbij de aandacht uitgaat naar het potentieel voor ketenvorming, van opschaalbaarheid tot het vinden van potentiële afzetmarkten.

De prioriteit gaat uit naar ontwikkelprojecten die bijdragen aan de versterking van voor het programmagebied belangrijke economische sectoren, zoals duurzame chemie, agro/food, slimme maakindustrie, geavanceerde systemen en materialen, digitale technologieën, fotonica, life sciences en health, gespecialiseerde en duurzame logistiek, duurzame energie, water en blue economy.

Het programma is met name op zoek naar innovaties die tegemoetkomen aan maatschappelijke noden en die dicht bij de burger staan (bijv. in de gezondheidszorg).

Voorbeelden

 • Bouwen en exploiteren van gedeelde onderzoekinfrastructuur, inzetbaar voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling met en door bedrijven.Open innovatienetwerken en open innovatie onderzoeksprogramma’s
 • Ontwikkeling, uitbreiding of versterking van gezamenlijke proeftuinen/ living labs
 • Kennisvouchers waarmee ondernemers grensoverschrijdend kennis inkopen bij kennisleveranciers
 • Marktgerichte samenwerking in grensoverschrijdende innovatietrajecten/ ontwikkeling van nieuwe producten - diensten - toepassingen – processen
 • Verkenningen naar haalbaarheid en nieuwe product-markt-combinaties bij grensoverschrijdend samenwerkende MKB/KMO'
 • Opzet van grensoverschrijdende vraaggerichte innovatieclusters, bestaande uit samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en (semi-)overheid rond sleuteltechnologieën
 • Initiëren van nieuwe grensoverschrijdende kennisnetwerken en kennisplatforms door samenwerking van kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties onderling
 • Innovatietrajecten gericht op een verstandige en duurzame heropleving of verhoogde weerbaarheid tegen toekomstige pandemieën van sectoren (bv. cultuur en events) of niches die onder zware druk zijn komen te staan als gevolg van (de bestrijding van) de Covid-19 pandemie

Doelgroepen

 • MKB/KMO
 • Kennisinstellingen
 • Overheden
 • Intermediaire organisaties

Specifieke doelstelling A2

Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap

A2

 

Deze specifieke doelstelling heeft aandacht voor de krappe arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwalificaties van werknemers in de grensregio. De focus ligt hierbij specifiek op technische beroepen binnen slimme specialisatie en industriële overgang.

De mismatch tussen het aanbod en de vraag naar technisch geschoold personeel blijft een uitdaging in de grensregio. Door de vergrijzing kunnen bestaande tekorten in de komende jaren nog verder toenemen. Om de krapte tegen te gaan richt het programma zich op het creëren van opleidingstools en onderwijsfaciliteiten. Met name gewenst zijn projecten die focussen op de in- en uitstroom van opleidingen en (technische) beroepen binnen de slimme specialisatie domeinen of in transitie zijnde sectoren (bijv. transitie naar een slimmere en groene economie). Ook vluchtelingen met technische competenties en mensen uit door crisis getroffen sectoren krijgen hierin de kans om zich te ontwikkelen en om te scholen naar knelpuntberoepen.

Voorbeelden

 • Ontwikkelen van tools en methodieken om een succesvolle in- en uitstroom te faciliteren in opleidingen/beroepen voor slimme specialisatie en voor de transitie naar een slimmere en groene economie
 • Ontwikkeling van grensoverschrijdende programma's en faciliteiten voor opleidingen passend bij de uitdagingen in zowel bestaande sectoren, als nieuwe economische richtingen
 • Ontwikkeling van programma’s of training voor (zaakvoerders van) MKB/KMO’s met betrekking tot slimme specialisatie en industriële overgang

Doelgroepen

 • MKB/KMO
 • Kennisinstellingen
 • Overheden

Andere thema's

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!