Fraude

Fraudemelding

Heb je een vermoeden van fraude? Meld het ons.

Er zijn verschillende verschijningsvormen van fraude. De kern is echter in basis altijd hetzelfde: een persoon (of personen) of een organisatie (of organisaties) handelt dusdanig met als doel financiële middelen zich toe te eigenen waar men geen rechten op heeft en daarmee de rechten van anderen aangetast worden.

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten tussen Nederland en Vlaanderen middels Europese subsidiegelden waarbij de projecten en de daaraan deelnemende partners zich moeten houden aan de gestelde subsidievoorwaarden en voorwaarden vastgelegd in de overeenkomst met Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland hecht groot belang aan de rechtmatigheid van de bestede Europese subsidiegelden die vanuit haar programma zijn verstrekt en zal daarom het onrechtmatig verkrijgen van deze financiële middelen niet accepteren.

Als externe partijen de door Interreg beschikbaar gestelde EFRO-steun gelden bewust onrechtmatig aanwenden is er sprake van fraude. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het niet uitvoeren van project(activiteiten), maar wel verklaren dat deze hebben plaatsgevonden;
  • Het opvoeren van kosten die niet gemaakt zijn of niet declarabel zijn;
  • Het besteden van gelden aan activiteiten die niet tot het project behoren.

Het is evenwel ook mogelijk dat u een vermoeden van fraude heeft aangaande interne partijen, dus medewerkers van het secretariaat, leden van het Comité van Toezicht, de managementautoriteit of anderen. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Een onterecht bevoordelen van bepaalde partijen, ten koste van anderen, bij de beoordeling van projecten;
  • Het aannemen van geschenken, met als tegenprestatie een voorkeursbehandeling of een onvoldoende controle.

Vanzelfsprekend zou dergelijk gedrag volstrekt niet stroken met onze interne regels op het gebied van onafhankelijkheid, belangenverstrengeling, omgang met (vertrouwelijke) informatie en de strijd tegen fraude, en dient het duidelijk te zijn dat Interreg Vlaanderen-Nederland een nultolerantie heeft ten aanzien van fraude, en alert is op dit fenomeen. Wij sensibiliseren onze medewerkers dan ook regelmatig over fraude, bijvoorbeeld via een jaarlijks terugkerende interne opleiding.

Als u een vermoeden heeft van fraude, dan kunt u dit via onderstaande formulier melden of via een formulier per post. U kan er ook voor kiezen om uw vermoeden van fraude niet aan ons, maar aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding OLAF te melden.”

Een melding kan, indien u dat wenst, anoniem gebeuren.

Een melding per post dient u te sturen aan:
Interreg Vlaanderen-Nederland
t.a.v.: Administratieve ondersteuning
Koningin Elisabethlei 18
B-2018 Antwerpen

U vindt hier een toelichting op de procedure die wordt gevolgd na een melding van een vermoeden van fraude.

¹ de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Fraudemelding