Thema

Een Europa zonder grenzen

Samenwerken om grensobstakels te overwinnen

Specifieke doelstelling D

Versterken van bestuurlijke samenwerking, oplossen van grensobstakels en stimuleren van contacten over de grens

D

Algemeen

Binnen deze prioriteit wil het programma belemmeringen die de grens veroorzaakt op vlak van interactie en samenwerking wegnemen of verzachten zowel voor burgers bedrijven, maatschappelijk middenveld als openbare besturen.

Belemmeringen kunnen bestuurlijk en juridisch van aard zijn, bijvoorbeeld doordat ze obstakels opwerpen of doordat er verschillen zijn in wet- of regelgeving of bestuurlijke praktijken. Maar het kan ook betekenen dat men niet bekend is met mogelijkheden aan de andere kant van de grens of een tekort heeft aan contacten over de grens.

Belemmeringen die een concrete impact hebben op burgers, krijgen speciale aandacht. Om deze obstakels weg te nemen of te verzachten, kan er gebruik worden gemaakt van analyse, informatieverschaffing, strategieontwikkeling en investeringen.

Voorbeelden

 • Opzetten van informatieverschaffing richting burgers (w.o. werknemers en werkzoekenden), bedrijven, ngo's en lokale overheden om - daar waar juridische en andere obstakels in de grensregio's niet (direct) kunnen worden opgelost - de grensoverschrijdende interactie te bevorderen en de nadelige effecten van deze obstakels weg te nemen, te mitigeren of compenseren
 • Training van werknemers met advies verlenende taakstelling, bij (semi-)publieke organisaties, om burgers, werkzoekenden, ondernemers, … effectiever te informeren over structuren, diensten en mogelijkheden over de grens
 • Ontwikkeling van gemeenschappelijke territoriale strategieën/actieplannen, door grensoverschrijdend samenwerkende overheidsinstanties, met betrokkenheid van belanghebbenden w.o. burgers
 • Identificatie, analyse en onderzoek naar juridische en andere obstakels in de grensregio, onderzoek naar (haalbaarheid van) oplossingen en maatregelen ter bevordering van die oplossingen
 • Lokale bestuurlijke samenwerking, in de directe grensstreek, om creatief te kunnen omgaan met bestaande en mogelijke toekomstige obstakels aan de grens, zoals tijdelijke restricties op grensoverschrijdende verplaatsingen (bv. bij een pandemie)
 • Kleinschalige acties ter bevordering van grensoverschrijdend contact tussen burgers, daar waar dit contact onvoldoende spontaan tot stand komt en de contacten bevorderlijk zijn om de negatieve effecten van de grens op het welzijn en welvaart van grensbewoners te verminderen (in de eerste plaats binnen de programmathema’s innovatie, klimaatmitigatie, -adaptatie, biodiversiteit en arbeidsmarkt)
 • Initiatie van grensoverschrijdende samenwerking, afstemming of wederzijds leren door lokale besturen, waar relevant met betrokkenheid van burgers en/of andere belanghebbenden, om om te gaan met juridische of andere obstakels, verschillen aan de grens of aan de grens gerelateerde tendensen

Bovenstaande projecttypes zijn beoordeeld als zijnde verenigbaar met het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen aan’ (Do No Significant Harm – DNSH), aangezien zij gezien hun de aard, naar verwachting geen beduidende negatieve milieu impact hebben.

Doelgroepen

 • Verenigingen van burgers
 • (Semi-) overheden
 • Kennis- en onderwijsinstellingen
 • Publiek-private samenwerkingsverbanden
 • Intermediaire organisaties of brancheorganisaties

Grote ondernemingen komen niet in aanmerking om begunstigde te worden.

Andere thema's

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!