Thema

Een socialer Europa

Inclusieve arbeidsmarkt, opleiding en duurzame vrijetijdsbesteding

Specifieke doelstelling C1

Verbeteren van de doeltreffendheid en het inclusieve karakter van de arbeidsmarkt en toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid

C1

 

De grens vormt een belemmering in de werking van de regionale arbeidsmarkt. Het programma richt zich daarom op het ontwikkelen en benutten van het arbeidspotentieel aan beide zijden van de grens en het beter ontsluiten van vacatures. Met name in de gezondheidszorg om de weerbaarheid tegen gezondheidscrises te vergroten.

Er is speciale aandacht voor vluchtelingen, gericht op hun activatie en integratie in de arbeidsmarkt. Flankerende acties zijn gericht op het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen om drempels richting de arbeidsmarkt te overwinnen. De samenwerking biedt een duidelijke grensoverstijgende meerwaarde en is complementair aan ESF.

Voorbeelden

 • Samenwerking tussen bemiddelende instanties onder meer gericht op betere grensoverschrijdende ontsluiting van informatie over vacatures, gezamenlijke arbeidspools, vacatureloketten en promoten van opportuniteiten
 • Ondersteuning van kwetsbare doelgroepen om drempels te overwinnen richting de arbeidsmarkt, waar deze samenwerking een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde (kennis, schaalvoordelen, impuls voor grensoverschrijdende interactie) oplevert en complementair is t.o.v. ESF
 • Samenwerking gericht op werkbaar werk en innovatieve arbeidsorganisatie

Doelgroepen

 • (Intermediaire) arbeidsmarktinstellingen
 • (Semi-) overheden
 • Brancheorganisaties, stichtingen en vzw’s

Grote ondernemingen komen niet in aanmerking om begunstigde te worden.

Specifieke doelstelling C2

Verbeteren van gelijke toegang tot en kwaliteit van onderwijs, opleiding en een leven lang leren

C2

 

De prioriteit richt zich op het aanpakken van de mismatch tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag in de grensregio. Er is vooral behoefte aan (technisch) geschoold personeel, ook in traditionele sectoren zoals de zorg.

Het programma creëert daarom bijkomende tools en faciliteiten creëren voor opleidingen, gericht op 21e -eeuwse vaardigheden, zoals digitale skills en duurzaamheidsvaardigheden.

Er is speciale aandacht voor vluchtelingen, gericht op hun activatie en integratie in de arbeidsmarkt. Flankerende acties zijn gericht op het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen om drempels richting de arbeidsmarkt te overwinnen. De samenwerking biedt een duidelijke grensoverstijgende meerwaarde en is complementair aan ESF.

De gezondheidszorg vormt een prioritaire sector; via projecten binnen deze sector wil het programma bijdragen aan een sterkere weerbaarheid ten opzichte van gezondheidscrises. Ook sectoren (bv. cultuur en events) of niches die onder zware druk zijn komen te staan als gevolg van de Covid-19 pandemie en restricties, door bij- of omscholing aan te bieden om deze sectoren weerbaar te maken tegen toekomstige pandemieën.

Voorbeelden

 • Creëren van grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen/ onderwijsfaciliteiten gericht op verbinding van (beroeps-) onderwijs met arbeidsmarkt, bv. via duale of hybride leeromgevingen.
 • Fysieke investeringen ten behoeve van de uitbouw van gezamenlijk onderwijs en opleiding, voor inwoners van beide kantenvan de grensstreek
 • Projecten gericht op grensoverschrijdend wederzijdse erkenning van kwalificaties
 • Verhogen van (succesvolle) in- en uitstroom van opleidingen gericht op beroepen waarvoor op dit moment (of in de toekomst als gevolg van vergrijzing) onvoldoende kandidaten worden gevonden
 • Ontwikkeling van grensoverschrijdende programma's (curricula) en faciliteiten voor opleidingen gericht op beroepen waarvoor onvoldoende kandidaten worden gevonden
 • Ondersteuning van kwetsbare doelgroepen om drempels te overwinnen richting opleiding en bijscholing, waar deze samenwerking een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde (kennis, schaalvoordelen, impuls voor grensoverschrijdende interactie) oplevert en complementair is t.o.v. ESF

Doelgroepen

 • Onderwijsinstellingen
 • (Intermediaire) arbeidsmarktinstellingen
 • (Semi-) overheden
 • Brancheorganisaties, stichtingen en vzw’s
 • MKB/KMO

Grote ondernemingen komen niet in aanmerking om begunstigde te worden.

Specifieke doelstelling C3

Versterken van duurzaam toerisme en vrijetijdsbesteding

C3

 

Het programma ambieert duurzaam toerisme in de grensregio te ondersteunen. Het gaat om een geïntegreerde aanpak, met aandacht voor de verschillende aspecten van deze sector (waaronder erfgoedtoerisme). Dit betekent dat het programma zich zowel op harde investeringen in infrastructuur als op meer zachte interventies richt.

Bij dit laatste kan het bijvoorbeeld gaan om activiteiten gericht op opleidingen, organisatie van verkeersstromen of duurzaam sitemanagement. Op het vlak van opleidingen heeft het programma oog voor synergiën met projecten in Specifieke Doelstelling C2, bv. met betrekking tot groene en digitale bijscholing. Door in te zetten op duurzaam toerisme wil het programma ook een directe invulling geven aan de noden van de burgers en hen uitnodigen via een verkenning van de brede grensstreek verder in contact te treden met personen van de andere kant van de grens. We doelen met de term ‘duurzaam toerisme’ niet (enkel) op ecotoerisme en ecologisch verantwoord toerisme, maar op een bewuster toerisme waarbij de initiatieven gericht op versterking van het toeristisch-recreatief aanbod en beleving rekening houden met ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’.

Toerisme, recreatie en erfgoedbeleving dienen niet enkel voor economische groei of om een aangenaam woon- en vestigingsklimaat te behouden, maar ook om in te spelen op ecologische en sociale opgaven. Het belang van nabije mogelijkheden, ook over de grens, voor recreatie, vrijetijdsbesteding en ‘beleving’, voor de Vlamingen en Nederlanders zelf, kwam nadrukkelijk op de voorgrond tijdens de coronacrisis. Het programma wil dan ook een focus leggen op projecten met een toegevoegde waarde op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Het ‘buitengebied’, als alternatief voor de drukbezochte historische steden en de kust, heeft met haar aanbod aan open landschap, groen, erfgoed, natuur, beleving van rust e.d. de potentie om die toegevoegde waarde te leveren. Het programma zet dan ook prioritair op dat buitengebied in. Om ervoor te zorgen dat de voordelen van investeringen in toerisme de lokale gemeenschappen waarin deze investeringen plaatsvinden, bereiken, is er ruimte om projecten ter versterking en/of openstelling van toeristische/recreatieve sites tot bij de lokale gemeenschap te brengen met flankerende culturele activiteiten. Het programma geeft voorkeur aan investeringen met een duidelijke lokale verankering.

Voorbeelden

 • Versterken en/of ontsluiten van toeristische/recreatieve sites (concrete investeringen) met een heldere inkadering in een ruimere, grensoverschrijdende, bestemming (toeristische regio), in een geïntegreerde aanpak (bv. investeringen in renovatie, logies, onthaalpoorten of belevingsinfrastructuur) en met oog voor de ecologische impact ervan.
 • Initiatieven, in een grensoverschrijdende context, om de druk op toeristische hotspots te verlichten en spreiding van toeristen/recreanten te bevorderen, met oog voor de ecologische impact.
 • Grensoverschrijdende flankerende acties ten behoeve van duurzaam toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding, door het versterken van grensoverschrijdende mobiliteit, grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen/ onderwijsfaciliteiten t.b.v. opleiding van personeel, ondersteunen van ondernemerschap, …
 • Initiatieven waarbij het regionale aanbod o.v.v. (gezamenlijk) erfgoed, vrijetijdsbesteding en ‘beleving’, ook over de grens, ontsloten wordt voor kansengroepen
 • Ontwikkeling van een geïntegreerd, samenhangend aanbod door afstemming/samenwerking op vlak van data-analyse of in promotie en identiteitscreatie, tussen lokale en bovenlokale initiatieven (integratie op bovenlokale schaal om een meer complex en grensoverschrijdend aanbod te creëren)

Doelgroepen

 • Beheerders van toeristische sites
 • Publieke en private opleidingsinstellingen
 • Publiek-private samenwerkingsverbanden
 • Intermediaire organisaties of brancheorganisaties
 • (Semi)overheden
 • Verenigingen en stichtingen

Grote ondernemingen komen niet in aanmerking om begunstigde te worden

Gerelateerde projecten

Andere thema's

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!