Disclaimer website en e-loket

Toepassing

aangepast op 04/04/2022

Deze website, het e-loket Interreg V en het e-loket Interreg VI worden aangeboden door Interreg Vlaanderen-Nederland, in beheer van de groep provincie Antwerpen. Onder ‘groep provincie Antwerpen' wordt verstaan: de provinciale diensten en haar extern verzelfstandigde agentschappen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De groep provincie Antwerpen kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Interreg Vlaanderen-Nederland, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om een specifiek advies te verkrijgen of specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact met ons opnemen.

Alhoewel we ons inspannen om informatie te verschaffen waarvan we denken dat die actueel en juist is, garanderen we niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garanderen we een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je ons contacteren op volgend e-mailadres: info@grensregio.eu.

Informatie over de correcte toepassing van regelgeving in kader van projectuitvoering kan je terugvinden in het Programmareglement.

Aansprakelijkheid

Interreg Vlaanderen-Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website, van de op de website ter beschikking gestelde informatie of van het e-loket.

Je dient, als bezoeker van de website en het e-loket, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. We bieden geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website en het e-loket.

We kunnen evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

Intellectuele eigendom

De website en het e-loket zijn originele creaties waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website/e-loket gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van de groep provincie Antwerpen, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

E-mailverkeer

Op elke e-mail van Interreg Vlaanderen-Nederland is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124. De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. We zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

Cookies

Interreg Vlaanderen-Nederland kan technische informatie verzamelen door gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website,.. Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

We gebruiken zowel HTTP cookies als permanente cookies. De cookies die Google Analytics via onze website plaatst zijn maximaal twee jaar geldig. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.
Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacy instellingen van je browser. Om dit te doen raden wij je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com).

Je kan het gebruik van je cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt. Je kan ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.