Terug naar overzicht
Nieuws

Groetjes uit Zeeland!

Wil je graag te weten komen welke realisaties de afgelopen jaren in Provincie Zeeland plaatsvonden?
Snuister dan zeker rond op onze kaart met enkele verwezenlijkingen! Deze projecten vonden plaats in de periodes Interreg IV (2007-2013) en Interreg V (2014-2020).

Interreg | 22/03/2023

Groetjes uit Zeeland

Project realisaties uit Interreg V

Hieronder ziet u enkele van de realisaties uit Interreg V in de provincie Zeeland.

1. Smartsediment

Interreg V - Milieu

Lange, smalle inhammen van de zee (lees: zeearmen) zijn onderdeel van een waardevol ecosysteem dat zwaar onder druk staat. Sedimentbeheer kan hierin een sleutelrol spelen bij het herstel van de bedreigde biodiversiteit. Smartsediment zette in op het in evenwicht brengen van de biodiversiteit en bodem van de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik. Op verschillende plaatsen werden verdwijnende zandplaten en ondiepe watergebieden hersteld.

Eén van die zandplaten is de Roggenplaat in de Oosterschelde. Om verdrinking daarvan te voorkomen werd deze met ruim 1,6 miljoen kuub zand opgehoogd. Door de verhoging kunnen vogels en zeehonden er de komende jaren voedsel blijven vinden en uitrusten.

zeehonden op de Roggenplaat

2. Grenspark Groot Saeftinghe

Interreg V - Milieu

Grenspark Groot Saeftinghe richtte zich op het herstel van de biodiversiteit van de natuur in en rondom de Schelde en haar zijrivieren. Het project omvatte drie centrale activiteiten: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Om dit te bereiken, zijn er verschillende maatregelen genomen zoals het afdekken van een broedeiland met schelpen en het plaatsen van vleermuishotels. Daarnaast is er samengewerkt met de landbouwsector om kiekendiefvriendelijke teelten te verbouwen in de grensregio.

Maar dat was niet alles: er werd ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Zo vormen burgers, boeren, buitenlui, bedrijven en bestuurders - de 'streekholders' - het menselijk kapitaal van het gebied. Zo is het grenspark niet alleen uniek op vlak van natuur, maar wordt het mee gedragen door de omgeving en biedt het nieuwe kansen voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling.

Panoramich zicht van Grenspark Groot-Saeftinghe

3. 2B Connect

Interreg V - Milieu

2B Connect gaf een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie. Het project richtte zich op de ontwikkeling van groene infrastructuur als een belangrijk middel om ecosystemen en ecosysteemdiensten te handhaven en te verbeteren. Het project leidde tot de inrichting van 138 Ha bedrijventerreinen als groene infrastructuur en hielp bedrijven om ecologische verbindingen te maken.

In Provincie Zeeland stond het project in voor het versterken van soorten 'groen' die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse landschap. Bedrijven kunnen door de inzet van groene infrastructuur stukjes natuur verbinden tot één groot natuurgebied, wat de biodiversiteit versterkt en de leefbaarheid van bedrijven en omgeving verhoogt. Zo hebben ongeveer 30 visdiefjes, na overwintering in warmer Afrika, een nestplek gevonden op het broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux aan het havengebied van Terneuzen in North Sea Port. Het eiland is in november 2017 speciaal aangelegd om broedvogels een veilige plek te bieden. Het succesvolle broedgeval van de visdiefjes laat zien dat de inspanningen om de biodiversiteit te vergroten en natuurlijke habitats te creëren hun vruchten afwerpen. Het broedvogeleiland biedt niet alleen een veilige broedplaats voor verschillende soorten vogels, maar verrijkt ook het ecosysteem en draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied.

broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux te Terneuzen

4. Aqua-VLAN

Interreg V - Economie

Aqua-VLAN zette in op de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector in de grensregio. Door deze aanpak werden diverse duurzame teeltechnieken ontwikkeld, zoals de combinatie van glastuinbouw en viskweek, waarbij restenergie van serres wordt gebruikt voor het verwarmen van bassins. Het project slaagde er ook in om duurzame viskweek te realiseren, waarbij optimaal gebruik werd gemaakt van energie, visvoer en water.

Bij de Hogeschool Zeeland in Vlissingen werd een Sealab opgericht, dat diende als laboratorium voor toekomstig onderzoek naar duurzame vis- en schelpdierkweek. Het opleiden van ondernemers en andere betrokkenen was eveneens een belangrijke doelstelling van het project, wat bijdroeg aan een bredere bewustwording en implementatie van duurzame aquacultuurpraktijken in de regio.

Sealab

5. Revitalisering Oude Industriehavens

Interreg IV - Mens

Revitalisering Oude Industriehavens (ROI) leidde tot indrukwekkende resultaten in de grensregio. Acht steden met grote industriehavens werkten samen om hun binnenstedelijke vitaliteit te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dankzij innovatieve planontwikkeling en samenwerking kregen de oude industriehavens nieuw leven ingeblazen.

Zo nam ook de gemeente Vlissingen deel, dat toen net de grond van een voormalige scheepswerf gekocht had: het Dok van Perry. Dit dok werd gebouwd in 1705 naar een ontwerp van de Engelsman Perry en is het oudste droogdok van Nederland (en zelfs van heel het vaste land van Europa). In 1961 werd het dok buiten werking gesteld, waarna het in 1974 werd dichtgestort met grond. Bij het dichtstorten is de bovenlaag van het dok gesloopt, maar het onderste deel van het dok onder de grond bleef bewaard. dankzij ROI is dit droogdok - het dok van Perry - in 2010 uitgegraven en gerestaureerd. Bij de aankoop was het draagvlak bij zowel de politiek als de inwoners beperkt, maar door het weer zichtbaar maken van dit industrieel verleden ontstond er echter veel enthousiasme. Nu is het een nieuw staddeel met een eigen karakter, die bijdraagt aan de revitalisering van de hele binnenstad van Vlissingen.

Dok van Perry

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!